Project Description

Основен Ремонт, Консервация и Реставрация на храм „Успение Богородично“ гр. Кюстендил

Снимки преди и след:

По техническия проект са извършени следните дейности:

  1. По Част Архитектура се изпълниха редица демонтажни дейности, свързани с премахване на дървена ламперия в наос и олтар, растерни окачени тавани, дограма на куполи, PVC дограма, съществуващи стасидии и климатик на западната фасада. По този начин се откри възможност за реализиране на останалите предвидени дейности.

В Интериора на храма се положи минерална вата на сменените колони по детайл като се спазваха указанията и на реставратора-лице с Удостоверение по чл.165 от ЗКН, а след това се премина към измазване с мрежа, шпакловане, боядисване и оформяне на базите на колоните. Плочите под колоните, които се счупиха в процеса на подмяната на колоните са подменени с нови, доближаващи се до автентичния вид. Плочите с нарушена цялост са обработени с китове по специална технология. Всички каменни плочи и стълби са почистени с водоструйка и полирани с машина като не са използвани абразивни четки. След почистването подът и стълбите се обработиха с продукт за хидрофобно импрегниране и консолидация, съобразен с указанията в КРР-Технология. В олтара на първо ниво се положи настилка от мраморни плочи и се изгради цокъл 10 см отново от мраморни плочи. В хода на изпълнение на проекта се обследва състоянието на дървената ламперия по тавани и стени като след това се реализираха ремонтни дейности по нея и допълване на липсващите елементи по същия образец и технология, при спазване на материал, тониране и импрегниране. Плътната част на парапета откъм галериите е боядисана с бяла акрилна боя. Изпълните се още реставрация на полихромирани врати като се следва указанията в част КРР-Технология. Стените на църквата се боядисаха с боя на варова основа, а цветът беше съгласуван с проектантите. Преди да се изпълни това действие се грундираха стените, положи се варо-пясъчна мазилка с мрежа, варова шпакловка и отново грундиране преди боядисване. По таваните на църквата се направи рабицова мазилка и същите се грундираха. След това последва боядисване с боя на варова основа. Възстанови се дървената врата 90/207см като се обработи с кит повърхността и се подмени обкова. В храма се направиха още три броя стъпала  20/28 см и ширина 90 см. Дюшемето в нартекса е подменено, изциклено и импрегнирано според технологията на реставратора. Реализиран е още ремонт на ниша за църковна утвар-олтар.

По Покрива на храма се изпълниха следните операции. Подменена е компрометираната конструкция на покрива и се монтира нова дъсчена обшивка, двойна летвена скара, хидроизолация, топлоизолация-минерална вата 14 см между ребра по покрив. По куполите се извърши ревизия и компрометираните части се подмениха, а цялостно повърхностите се тонираха и импрегнираха. Докато течаха ремонтните дейности се подсигури временно покритие на покрива от усилен полиетилен и дървени рамки, което предотврати нарушаване на художествените ценности в църквата. Демонтираните керемиди се сортираха, почистиха и се обработиха с биоцид. След това се предадоха за съхранение на църквата. Монтираха се нови едноолучни керемиди, капаци и челна дъска. Надолучната пола и ламаринените поли и обшивки са подменени с нови с PVC покритие в тъмнокафяв цвят. Всички водоотвеждащи покривни елементи-улуци, водосточни тръби, казанчета са подменени с нови метални с PVC покритие в тъмнокафяв цвят. Изтеглен е холкел по шаблон на място. Осъществена е още ревизия на медната ламарина на абсидата като са подменени компрометираните участъци и след това е изпълнено тониране и импрегниране на повърхностите.

По Фасадната реставрация са запълнени пукнатини със състав за анкериране. По външните стени и по куполите е изпълнена силикатна мазилка със зърнометрия 1.5 мм като преди това повърхностите са грундирани , шпакловани със стъклофибърна мрежа  и е положена варопясъчна мазилка. Изпълнено е още грундиране с дълбокопроникващ грунд вкл. и по зоната на цокъла. В хода на работа е монтирана и каменна облицовка с вид на зидария, вдлъбнати фуги, а същата е импрегнирана с прозрачен матов импрегнатор за външни условия с UV защита. Доставена и монтирана е нова дървена дограма със стъклопакет за куполи по детайл и с членение на автентичната дограма. Реализирано е още реновиране и реставриране на дограмата по фасадните стени. Дървената дограма е подменена вкл. и крилата на прозорците, извършено е преостъкляване, вратите са реставрирани като дървесината предварително е натопена в разтвор на Bohemit и всичко е подходящо тонирано. Дървената обшивка е тонирана и обработена с матов/сатен импрегнатор. Вградените железни решетки са почистени от корозия, а същите са обмазани с антикорозионна боя. Пред прозорците от север е монтирана нова ламаринена пола.

За външното тяло на климатика по фасадата на църквата е изработена декоративна кутия. Премахнати и са скрити на подходящи места инсталационни тръби и кабели по фасадата на църквата. Доставени и са монтирани тронове за миряни на първо ниво. За да се подобри достъпа на лица със затруднено придвижване е доставено устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички.

  1. По Част Художествена реставрация е предаден отделен отчет. В тази връзка накратко ще се маркират основните пера от изпълнението на реставрационния проект. Изпълнена е реставрация по стенописи в храма. Иконостасите от първи и втори етаж са почистени и импрегнирани. Параклисите от север и юг също са почистени и импрегнирани. Реализирана е реставрация на икони и елементи от иконостасите от първи етаж, втори етаж, параклисите от юг и север. Предприети са всички консервационно-реставрационни операции по владишкия трон. Дървените обшивки по таваните в двата странични кораба, пространството над входа от запад и балкона са почиствени и импрегнирани. Същите дейности са повторени по дървените обшивки в двата странични кораба, пространството над иконостаса и отпред на балкона пред иконостаса на втория етаж. Парапетите на втория етаж със струговани елементи са почистени и импрегнирани. Дюшемето също е импрегнирано и изциклено по зададени указания в част КРР-технология.

В допълнение и във връзка с новооткрити стенописи в храма и съответно съгласувана с МК проектна част от 2022г. е изпълнено реставриране на живописния слой в олтара, отстраняване на слоеве блажна боя и мазилки, разкриване на най-долния слой стенопис, реставрация и експониране на северното пространство с холкерите. Реализирана е реставрация на ,,Св. Богородица Шершая Небесен‘‘ и пространството в апсидата. Остранени са слоеве блажна боя и мазилки като е разкрит най-долния слой стенопис, реставрирано и експонирано е южното пространство с холкерите. Почистени са още каменен фрагмент от римска епоха, като се е изпълнило още фугиране и експонация.

  1. По Част Конструкции са реализирани дейности по Дренаж и отводняване на покрива и терена на храм ,,Успение Богородично‘‘ гр. Кюстендил. След изпълнение на изкопни и укрепителни работи е положена пясъчна възглавница 10 см, монтирани са ПВЦ дренажна тръба ф160, ревизионни отвори Ф110, ПЕ дренажна мембрана, отточна ПВЦ тръба ф160, водосточни тръби и ПВЦ линеен канал. Положен е още дренажен камък фракция 25-75 мм и обратен насип с трамбоване. Монтиран и заустен е дренажен кладенец. Възстановени са настилки и тревни площи и насаждения.

По отношение на Конструктивното укрепване на храма са демонтирани стари дървени колони и бази. Доставени и са монтирани тръба безшевна черна ф219х 5мм и закладни планки. Изработени и монтирани са на метални кошници и обрамчени със шини, захванати към колоните. След това е изпълнено двукратно студено поцинковане и антикорозионна обработка на металните колони. Положен е обратен насип с дренажен камък и армирана бетонова настилка. Възстановени са демонтираните каменни плочи около базите на колоните.

По отношение на Конструктивното укрепване на Канцелариите на храма двете редици колони са подпрени чрез телескопични подпори. Старите дървени подпори са демонтирани. Монтирана е армировка за ивични основи и е положен бетон ръчно за основи и бази. Монтирани са още закладни планки и метална тръба в подходящия според проектанта инженер вид. Същевременно са положени и стоманени греди от Профил Sidma T-образен. Финално е реализирана армирана бетонова настилка 8 см и е направена нова подова дървена конструкция, на която се прилага биоцидна обработка и импрегнация.

  1. По Част Електро са изпълнени всички насоки и технически спецификации в проектните части. Подменени са табла и главни захранващи линии. Осветителната инсталация е реновирана като са монтирани нови осветителна тела, ел. ключове, проводници, положени са подходящи ел. кабели. По отношение на слаботоковите инсталации са изградени нови LAN и TEL инсталации. Монтирана е още нова гръмоотводна и заземителна инсталация.
  2. По Част Пожароизвестяване е изградена съвременна и отговаряща на всички технически изисквания в проекта пожаро-известителна система. Същата е с проверена функционалност със съответните седемдесет и два часови проби и са съставени протоколи.
  3. По Част Публично оповестителна система е монтирана съвременна и отговаряща на всички технически изисквания в проекта публично оповестителна апаратура. Системата е с проверена функционалност със съответните седемдесет и два часови изпитвания и са съставени протоколи.
  4. По Част Пожарна безопасност са изпълнени следните операции. Нанесено е антикорозионно и набъбващо огнезащитно покритие FIRETEX FX5090 в наоса и съответно под канцелариите. Всички дървени елементи са обмазани с пожарозащитна термонабъбваща система за дърво AITHON PV

Консервационните и реставрационните дейности са изпълнени съгласно проекта, съгласуван с НИНКН от специалисти със съответния лиценз по чл.165 от ЗКН.