Project Description

Музей на Народните и Художествени Занаяти гр. Троян

Снимки преди и след:

 Предмет: ,,Ремонт и фасадна реставрация на сградата на „Музей на занаятите“ в град. Троян‘‘

В резултат на реализираните дейности от фирма Стройтес ЕООД в този етап се постигна:

  1. Подобри се състоянието на каменната зидария на сградата чрез префугиране, почистване, консервация и хидрофобизация, което спомогна за изпъкването на възрожденския стил в архитектурата на обекта.
  2. Реновирането на фасадите чрез пребоядисване спомогна за хармонизиране на обекта с намиращия се в близост Музеен ансамбъл в централната част на гр. Троян. Същевременно ще се предотврати опасността от внезапното отчупване на парчета от старата мазилка заради резките температурни промени, характерни за района.
  3. Почистването и консервирането на дървените елементи по сградата- дограма и таблена врата засили визуланото влияние на геометричните контури по архитектурата на сгадата на музея. Също така заложените дейности подобриха значително и техните експлоатационни характеристики.
  4. Предвид честването на 60 години от създаването на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян реновираната сграда на музея ще се впише достойно в отбелязването на бъдещите културни събития за града и музейната институция. След реализиране на заложените СМР и КРР се повиши интереса на туристи и местни жители към музейното дело в региона.

По време на изпълнение на СРР/СМР/КРР по сградата на музея се осигури обезопасяване на строителната площадка. След приключване на дейностите по проекта се почисти цялото околно пространство.

Реновацията по фасадите на същия имат благоприятен ефект върху цялостната хармозанизация на обекта-част от ,,Музеен ансамбъл на пл. ,,Вл. Власовки‘‘ гр. Троян, притежаващ статут на групова архитектурно-строителна недвижима културна ценност. Месторазположението на сградата на музея в централна градска част е ключово за популяризирането на мярката за безвъзмедна финансова помощ от Министерство на културата, тъй като в близост до нея се организират множествно културни събития, привличащи интереса не само на местните жители, но и на много туристи.

Гр. Троян