На 26.06.2020 г. бе сключен Административен договор № BG16RFOP002-2.073-1074-C01 между СТРОЙТЕС ЕООД и Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия“.

Наименование на проекта: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Проект № BG16RFOP002-2.073-1074, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е на обща стойност 10 000.00 лв., от които: 

Европейско финансиране: 8 500.00 лв.

Национално съфинансиране: 1 500.00 лв.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, в частност и за СТРОЙТЕС ЕООД, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Резултати от изпълнението на проекта:

Постигнат положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в СТРОЙТЕС ЕООД, както и продължаване на дейността на предприятието, чрез осигурения от проекта оперативен капитал.

03.07.2020 г.